Skip to content

Skogsbruk

Ånsta Gård har bedrivit skogsbruk i många generationer och många av de byggnader som finns på gården är byggda med virke från skogen. I dag är det gårdens viktigaste näring. Skogsbruket är PEFC certifierat. I princip all skog på Ånsta är planterad, planerad och skött av oss. Stora delar av Ånsta har under perioder i historien varit åker eller betesmarker för djur där vi sedan planterat skog. Ånsta ligger i en region där man brukat marken i mer en 1 000 år.

Vi har en stark drivkraft att förvalta och bruka för kommande generationer. Träd planteras på de ställen med de bästa förutsättningarna genom väl avvägd ståndortsanpassning. Ofta är det tall och gran men även lärk och ek. Andra lövträdsorter som björk, al, asp, rönn och sälj gynnas i självföryngringar.

Vi är måna om att ha ett rikt djurliv i skogen och försöker därmed gynna den naturliga födan för klövviltet. Detta görs genom viltåkrar, gräsbevuxna ängar och lövzoner. Vi har även mer en 50 % tall på Ånsta vilket är betydligt mer gynnsamt för undervegetationen jämfört med gran. Speciellt hyggen, dit solen når, blir rik på föda för båda människor och djur. Vi lyckas väl med våra träföryngringar trots hög viltpopulation.

Vi tillämpar trakthyggesbruk på Ånsta då vi anser att det är det mest ekonomiska och därmed även miljömässiga. På vissa delar av marken, där rätt förutsättningar råder, använder vi andra former, såsom kontinuitetsskogsbruk eller en kombination av dessa.

I Ånsta skog finns många forn och kulturlämningar från tidigare generationers brukande såsom gamla torparruiner, vattenkraftssåg, runstenar och gravar, vilket vittnar om att människor levt i och av skogen i alla tider. Vi känner stort ansvar för att bevara dessa minnen och fortsätta bruka marken varsamt.

Kontakt

Mobil: +46 (0)70-2646576
+46 (0)72-2196800